Eindhovense Begroting 2018

2017-05-15 Henk Jagerdonderdag 23 november 2017 21:02

Één van de hoogtepunten in het politieke jaar is de vaststelling van de begroting voor het komende jaar en 7 november jl. was het zover; de Raadsvergadering die geheel in het teken stond van de Begroting 2018. Om je een idee te geven: Eindhoven heeft een begroting van bijna € 900 miljoen dus het ‘gaat wel ergens over’

Elmer schreef in juli al over de grote tekorten die zijn ontstaan in het zgn. Sociale Domein; grofweg € 40 miljoen tekort over 2016. Het lopende  jaar ziet er niet veel rooskleuriger uit en de effecten van gewijzigd beleid lijken pas merkbaar te worden in 2018 en verder. Die tekorten kunnen dus zomaar oplopen tot € 100 miljoen en dat gaat ten kosten van het Weerstandsvermogen, zeg maar de spaarpot die we achter de hand hebben in geval van onvoorziene tegenvallers. Tot zover is er dus nog niet heel veel aan de hand want we gebruiken die spaarpot immers waar die voor bedoeld is. De Gemeenteraad heeft vastgesteld dat de omvang van het Weerstandsvermogen ten minste 10% van de jaarbegroting moet bedragen; over 2018 zou dat dus € 90 miljoen moeten zijn. Hij ís echte slechts € 48 miljoen. En dan wordt deze begrotingsbehandeling ineens spannend voor de ChristenUnie: Het College stelt voor om voor het herstel van het geslonken weerstandsvermogen 10 jaar uit te trekken(!)

Ons uitgangspunt blijft dat de Eindhovenaar de zorg moet krijgen die hij nodig heeft; dát vertrouwen moet de overheid kunnen bieden. Tal van maatregelen moeten bijdragen om grip op de kosten te krijgen en de ChristenUnie-fractie geeft op zich het College het vertrouwen dat ze in die missie gaan slagen.

We willen echter ook dat het weerstandsvermogen in de volgende raadsperiode 2018-2022 weer op het minimumniveau uitkomt en daarvoor hadden we een amendement voorbereid om de OZB (die in Eindhoven relatief laag is) te verhogen tot het gemiddelde niveau van de 32 grootste gemeenten van ons land en zodra het doel bereikt was deze verhoging eventueel ongedaan te maken. Heel doelgericht en tijdelijk dus de belastinginkomsten extra verhogen. Gebrek aan steun van de andere partijen heeft ons doen besluiten om het amendement niet in stemming te brengen maar we vinden het wel een gemiste kans.

Geheel tegen onze gewoonte in hebben we dit jaar tegen de begroting moeten stemmen omdat die 10 jaar voor ons onacceptabel zijn.

Verhoging van de OZB ligt kennelijk hyper-gevoelig in deze (verkiezings-)tijd. De ChristenUnie is van het eerlijke verhaal: het tekort is ons gezamenlijke probleem en de last mag dus ook gezamenlijk gedragen worden.

Henk Jager - Commissielid
Raadsfractie ChristenUnie Eindhoven

« Terug